Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a www.merlincomputer.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (DIVITER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési tájékoztató a www.merlincomputer.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, a kapcsolattartói űrlapon és a blogbejegyzésekhez kapcsolódó hozzászólás során megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

I) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

II) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

III) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

IV) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: DIVITER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 3400 Mezőkövesd, Madách u. 6. 3. em. 2.

Az adatkezelő elérhetőségei: email: info@merlincomputer.hu

tel: +36 49 500 390

honlap: www.merlincomputer.hu

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása Adatkezeléssel érintettek köre: Kapcsolattartói űrlapot kitöltők Hozzájárulás az adatkezeléshez: A kapcsolattartói űrlapot kitöltő személyek hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A DIVITER Kft. a személyes adatokat az adatkezelés céljának megfelelően tárolja, de legfeljebb 5 évig.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja, hogy a DIVITER Kft. kapcsolatba lépjen a kapcsolattartói űrlapon megadott személyes adatokkal rendelkező érintettekkel, valamint a honlap szolgáltatásainak fejlesztése.

Az adatkezelés során kezelt adatok:

   

   • Név

   • E-mail cím

   • Telefon

   • Megjegyzés/üzenet (opcionális)

   • A Weboldal használata során keletkező adatok, például a látogatás időpontja, időtartama, a megtekintett oldalak, valamint a böngésző típusa és verziója

  II. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT JOGOK

  Az érintettek a következő jogokkal rendelkeznek:

    

    • Tájékoztatáshoz való jog

    • Hozzáféréshez való jog

    • Helyesbítéshez való jog

    • Törléshez vagy elfeledtetéshez való jog

    • Adathordozhatósághoz való jog

    • Ellenvetéshez való jog

    • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

   Az érintettek az alábbi módon gyakorolhatják jogosultságaikat:

     

     • Levél: 3400 Mezőkövesd, Madách u. 6. 3. em. 2.

     • Telefon: +36 49 500 390

    III. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

    Az Adatkezelő a kezelt adatok védelme érdekében technikai és szervezési intézkedéseket tesz, az adatok biztonságát garantálva, és megakadályozva az adatok jogosulatlan hozzáférését, az adatok jogosulatlan megváltoztatását, átadását, nyilvánosságra hozatalát, elvesztését vagy törlését, illetve a véletlen megsemmisülését és a sérülést.

    A személyes adatok biztonságának garantálása érdekében végrehajtott technikai intézkedések közt szerepelhetnek az adatok titkosítása, jelszavak használata, és fizikai biztonsági intézkedések.

    Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszok kezeléséért felelős személy: Tóth Lóránt

    6. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:

    Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
    a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
    b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
    c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

    Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

    Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

    Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

    Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

    8. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:

    Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

    Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

    Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

    7. HATÓSÁG ELJÁRÁSA:

    Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

    Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
    Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
    Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
    Telefon: +36 (1) 391-1400
    Fax: +36 (1) 391-1410
    Honlap: http://naih.hu

    II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

    1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

    Amikor Ön a https://merlincomputer.hu/ oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

    A gdpr.info.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .